גודל התמונה… | גם בהזמנה

בציור שמן ,, מצורפת תעודה בחתימתי על מקורויותו של הציור
ושהוא אחד ויחיד ואין לו העתק !!